logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Regulamin etyki wydawniczej

REGULAMIN

etyki wydawniczej

i postępowania w sprawach niedozwolonych praktyk wydawniczych

Czasopismo „Białostockie Studia Prawnicze” stosuje następujące zasady etyki wydawniczej i postępowania w sprawach niedozwolonych praktyk wydawniczych:

§ 1. ZASADY PRACY REDAKCJI CZASOPISMA

 1. Redaktorzy wchodzący w skład redakcji czasopisma (dalej jako „redaktorzy”)podejmują decyzje dotyczące dopuszczenia do procesu recenzji, a następnie publikacji artykułów, glos oraz recenzji(dalej łącznie jako „opracowania”) nadesłanych do redakcji w celu publikacji.
 2. Przy podejmowaniu decyzji, o których mowa w ust. 1 redaktorzy kierują się regulacjami prawnymi dotyczącymi naruszania praw autorskich, plagiatu oraz zniesławienia. Przy podejmowaniu decyzji redaktorzy biorą pod uwagę politykę wydawniczą czasopisma wypracowywaną w szczególności poprzez konsultowanie podejmowanych decyzji się z innymi członkami redakcji i recenzentami.
 3. Redaktorzy zobowiązani są do czuwania nad przestrzeganiem ogólnie przyjętych dla publikacji naukowych standardów oraz wykluczać praktyki naruszające normy etyczne.
 4. Redaktorzy zobowiązani są do oceny nadesłanych opracowań wyłącznie przez pryzmat ich merytorycznej wartości, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora.
 5. Redaktorzy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących rozpatrywania zgłoszonych do publikacji opracowań oraz danych osobowych autora. Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji udzielania informacji autorowi, recenzentom lub potencjalnym recenzentom, tłumaczom, korektorom językowym, wydawcy oraz innym członkom redakcji czasopisma.
 6. Redaktorzy zobowiązani są do dążenia do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej oceny opracowania nadesłanego do publikacji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania zgłoszonych do publikacji opracowań redaktorzy zobowiązani są do podejmowania działań zmierzających do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów zachodzących między autorem a recenzentami, tłumaczami, korektorami językowymi, wydawcą oraz członkami redakcji czasopisma.
 7. Przez konflikt interesów należy rozumieć zachodzące między podmiotami, o których mowa w ust. 6 bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, małżeństwo), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rozpatrywanie zgłoszonego do publikacji opracowania.
 8. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, o którym mowa w ust. 7 redaktorzy zobowiązani są do powierzenia rozpatrywania zgłoszonego do publikacji opracowania innej osobie, co do której nie zachodzi konflikt interesów.
 9. Redaktorzy zobowiązani są do zażądania od wszystkich osób uczestniczących w procesie rozpatrywania nadesłanego do publikacji opracowania ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów.
 10. W przypadku ujawnienia konfliktu interesów po opublikowaniu opracowania redakcja czasopisma zobowiązana jest do opublikowania na stronie czasopisma stosownego oświadczenia oraz podjęcia innych niezbędnych działań zmierzających do naprawienia zaistniałej sytuacji i zapobiegnięcia wystąpieniu podobnej sytuacji w przyszłości.

§ 2. PROCES RECENZJI

 1. Opracowania publikowane na łamach czasopisma „Białostockie Studia Prawnicze” podlegają obowiązkowej recenzji. Artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (ang. double-blind peer review process), zgodnie z którą autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów między recenzentem a autorem artykułu.
 2. Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na jego zrecenzowanie.
 3. Redakcja nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie opracowań do publikacji.
 4. Redakcja czasopisma dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych opracowań badając adekwatność tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi i edytorskimi.
 5. Opracowania, które nie spełniają kryteriów artykułu naukowego, nie będą przyjmowane do publikacji. Za artykuł o charakterze naukowym uznaje się artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów, metodologię badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski wraz z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografii).
 6. Wstępnej oceny opracowania dokonuje się w terminie 30 dni, licząc od dnia nadesłania opracowania.
 7. Teksty, które przeszły pozytywnie wstępną ocenę redakcji, przekazywane są dwóm recenzentom zewnętrznym, którzy:
  1. są afiliowani w innej jednostce niż autor artykułu,
  2. nie są członkami redakcji czasopisma,
  3. posiadają co najmniej stopień doktora i uznany dorobek naukowy gwarantujący odpowiedni poziom recenzji.
 8. W przypadku artykułów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu.
 9. Recenzenci dokonują oceny w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż w ciągu 30 dni.
 10. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzji, który jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.
 11. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją co do:
  1. dopuszczenia artykułu do publikacji bez poprawek (recenzja pozytywna),
  2. dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu zasugerowanych przez recenzenta poprawek (recenzja pozytywna),
  3. bądź też odrzucenia artykułu (recenzja negatywna).
 12. Do publikacji mogą zostać dopuszczone artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.
 13. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, redakcja ma prawo powołania trzeciego recenzenta.
 14. Po zapoznaniu się z opinią recenzentów redakcja w ciągu 7 dni informuje autora o przyjęciu tekstu do publikacji (ewentualnie o potrzebie wprowadzenia koniecznych poprawek) bądź o jego odrzuceniu.
 15. Autor ma 14 dni na dokonanie poprawek i przekazanie ostatecznej wersji tekstu do redakcji. Przekroczenie terminu traktuje się jako rezygnację autora z publikacji opracowania w czasopiśmie.
 16. W przypadku, gdy autor nie akceptuje uwag recenzentów oraz redakcji czasopisma ma prawo do ostatecznego odwołania się w terminie 7 dni od otrzymania tekstu recenzji do redaktora naczelnego czasopisma. Odwołanie powinno zawierać umotywowane stanowisko autora co do uwag recenzentów i redakcji czasopisma.
 17. Ostateczną decyzję o zamieszczeniu opracowania, odrzuceniu lub skierowaniu do poprawy podejmuje każdorazowo redaktor naczelny czasopisma. W przypadku, kiedy opracowanie nadsyła redaktor naczelny czasopisma, wszelkie decyzje związane z publikacją jego opracowania podejmują kolegialnie pozostali członkowie redakcji. W przypadku, kiedy opracowanie nadsyła członek redakcji, wszelkie decyzje związane z publikacją jego opracowania podejmuje redaktor naczelny czasopisma.
 18. Jeżeli autor nie akceptuje uwag recenzentów oraz redakcji czasopisma lub kiedy redakcja nie zgadza się ze stanowiskiem i poprawkami autora, autor może wycofać opracowanie, zaś redakcja może je odrzucić.
 19. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów czasopisma nie są ujawniane.
 20. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów czasopisma.
 21. Recenzje w wersji pisemnej są przechowywane w archiwum czasopisma.

§ 3. AUTORZY

 1. Za autora artykułu uznaje się osobę, która:
  1. znacznie przyczyniła się bądź do powstania koncepcji pracy, bądź do analizy i interpretacji danych,
  2. sporządziła pierwotną wersję tekstu lub dokonała jego krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny,
  3. podjęła decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany.
 2. Każdy autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przekazaniu praw autorskich, procentowym i merytorycznym wkładzie w powstanie opracowania oraz że nadesłane opracowanie nie było wcześniej opublikowane i zostało przekazane wyłącznie do „Białostockich Studiów Prawniczych”.
 3. Każdy autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że w odniesieniu do nadesłanego do publikacji opracowania nie zachodzi naruszenie zasad etyki wydawniczej w postaci ghostwriting (autorzy widma) oraz guest authorship (autorstwo gościnne).
 4. Wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów.
 5. Zgodę, o której mowa w ust. 4 każdy z autorów powinien wyrazić oddzielnie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Oświadczenie woli w zakresie, o którym mowa w ust. 5powinno być skierowane do redaktora naczelnego czasopisma.
 7. Autorzy mają obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany autorstwa opracowania.
 8. Redakcja czasopisma nie odpowiada za treść złożonych przez autorów oświadczeń, o których mowa w ust. 2-3, 5.

§ 4. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIEDOZWOLONYCH PRAKTYK WYDAWNICZYCH

 1. W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego, w szczególności plagiatu, fałszowania danych prezentowanych w opracowaniu, ponownej publikacji wydanego już uprzednio opracowania bądź jego części (tzw. autoplagiat) redakcja zwraca się do niego z prośbą o złożenie wyjaśnień.
 2. Po złożeniu wyjaśnień przez autora, w przypadku potwierdzenia się nieetycznego zachowania, o którym mowa w ust. 1 redakcja może podejmować stosowne działania zmierzające do ukarania autora.
 3. Podejmowane przez redakcję działania mogą w szczególności polegać na:
  1. zawiadomieniu władz jednostki naukowej autora uprawnionej do wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego,
  2. odrzuceniu opracowania nadesłanego do publikacji,
  3. odmowie publikacji w czasopiśmie jakichkolwiek opracowań autorstwa tej osoby.
 4. Na etapie oceny wstępnej, o której mowa w § 2 ust. 4 redaktorzy zobowiązani są w miarę możliwości do zweryfikowania czy nie zachodzi zagrożenie naruszenia etyki wydawniczej w postaci ghostwriting (autorzy widma) oraz guest authorship (autorstwo gościnne).
 5. Przez ghostwriting rozumie się sytuacje, gdy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w publikacji opisany.
 6. Przez guest authorship rozumie się sytuację, w której osoba wymieniona w publikacji jako autor, nie wniosła wkładu w powstanie opracowania lub jej wkład jest znikomy.
 7. W przypadku wykrycia naruszeń, o których mowa w ust. 4 redakcja czasopisma podejmuje stosowne działania wymienione w ust. 2-3.
 8. W przypadku wykrycia jakichkolwiek naruszeń zasad etyki wydawniczej po opublikowaniu opracowania redakcja czasopisma podejmuje wszelkie stosowne działania zmierzające do uwidocznienia naruszenia, w tym w odniesieniu do publikacji w formie papierowej dokonuje niezwłocznego opublikowania erraty, zaś w przypadku publikacji w formie elektronicznej naniesienia zmian, a w przypadkach to uzasadniających całkowitego wycofania opracowania ze strony internetowej czasopisma.