logo Wydziału Prawa

Białostockie Studia Prawnicze

logo Temida2

Informacje dla autorów

Od Autorów nie są pobierane żadne opłaty za zgłoszenie tekstu do publikacji, przeprowadzenie procesu redakcyjnego oraz zatwierdzenie tekstu i jego publikację.

Teksty do druku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: bsp@uwb.edu.pl

Objętość artykułu wraz z przypisami i bibliografią powinna liczyć nie mniej niż 20 tys. i nie więcej niż 30 tys. znaków (ze spacjami).

Autor nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych. Do Redakcji należy przesłać ostateczną wersję artykułu.

Do tekstu należy dołączyć informacje dotyczące Autora:

  • pełne imię i nazwisko,
  • stopień, tytuł naukowy, miejsce afiliacji,
  • ORCID ID,
  • krótką notę biograficzną,
  • dokładny adres korespondencyjny, z numerem telefonu oraz e-mailem.

Autor jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących w BSP wymogów redakcyjnych i edytorskich.

Autorzy przekazują prawa autorskie Wydawnictwu Temida 2 na wszystkich polach eksploatacji. Każdy autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przekazaniu praw autorskich, procentowym i merytorycznym wkładzie w powstanie opracowania oraz że nadesłane opracowanie nie było wcześniej opublikowane i zostało przekazane wyłącznie do „Białostockich Studiów Prawniczych”.

Każdy autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że w odniesieniu do nadesłanego do publikacji opracowania nie zachodzi naruszenie zasad etyki wydawniczej w postaci ghostwriting (autorzy widma) oraz guest authorship (autorstwo gościnne).

Wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę, tę każdy z autorów powinien wyrazić oddzielnie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie woli w tym zakresie, powinno być skierowane do redaktora naczelnego czasopisma. Autorzy mają obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany autorstwa opracowania.

Redakcja czasopisma nie odpowiada za treść złożonych przez autorów oświadczeń.